بنر 4 copy

محصولات ویرا

محصولات ویرا در بخش ھای مختلف
و کاربری ھای جذاب را ببینید

دستیار آموزشی

آینه‌ھای ھوشمند به‌عنوان بروز
ترین تجھیزات آموزشی به عنوان
یک دستیار آموزشی وظیفه ایجاد
بھترین حالت تعامل مابین کارآموز و
استاد را دارد.

ویژگی‌ها و قابلیت ‌ها

مجموعه ای کاربرد‌ھا و امکانات

پیشرفته با قابلیت سفارشی سازی

بر اساس خواسته صاحبین کسب و کار

مزایا و آورده‌ها

انتقال تجربه

افزایش تعامل

بهبود کیفیت آموزش

افزایش سرعت آموزش

درباره ویرا

ویرا ، از سال 99 به عنوان واحد
فناور با موضوع ارائه دھنده راه کار
ھا و محصولات مبتنی بر ھوش
مصنوعی فعال میباشد…

اعضای ویرا